Ejendommens navn er ”Stavnagergård”
1542: Overskat i Tørning Len: Niels Matsen i Stauenacker betalte 6 ørtug.
-?- Chresten Nielsen Stavnager, søn af forrige
1605: Matz Chrestensen Stavnager, søn af forrige
1604: Chresten Nielsen Stafnager, søn af forrige
1629: Matz Chrestensen Stavnager, søn af forrige
ca. 1660: Kirsten Matzdatter, datter af forrige, gift med kirkeværge Iver Lauridsen
1689: Mandskatter i Hvidding Hrd. Iver Lauridsen: 6 mark 9 skilling.
Haderslevhus jordebog 1690: Iver Lauridsens enke (Kirsten Matzdatter) 1 1/16 plov.
Gården danner sin egen matrikulære enhed, og brugeren var registreret under Haderslevhus. Hørte under Haderslevhus indtil 1864. Gården har formodentlig altid været selvejergård, endskønt kilderne taler uens derom. Hartkornet har svinget mellem 8-4-0-0 i 1788, 8-0-0-0 i 1779 og 6-5-3-7 i 1868. Måske har der en tid været en afbyggerejendom eller to forskellige brugere. Gården betalte 43 knipper hø til Haderslev Vesteramts Amtsstue i 1762, er optaget i samme amtsstues jordebøger og ejerskift er registreret i Hvidding Hrd. Tiendepligtig til Seem Kirke. Igennem alle årene er gården gået i arv indenfor samme slægt. Somme tider via spindesiden. Først 1994 blev den solgt ud af slægten, men var da længst ophørt som landbrug.
Gården brændte, og der er noteret i Specification der Brandschänden in den Landdistrikte 1794-1828, under register nummer 3998, at vurderingssummen den 20. november 1827 var ansat således:
A: Wohnhaus: 830 Rd.
B: Stall: 240 Rd.
C: Westerscheune: 180 Rd.
D: Norderscheune: 130 Rd.
E: Backhaus: 220 Rd
Total: 1600 Rd.
Wert des Überbliebsel: 40 Rd.
Andreas Stavnager fortalte, at de havde en overlevering i familien om, at gården havde ligget lidt østligere ved et nu tørlagt vandhul. Under branden skulle en gammel galt have styrtet sig i vandhullet med brændende børster og derved reddet livet. Ifølge vurderingen var branden total.
Laurids Iversen -1689. Denne mand ansøgte gennem lensmanden i Haderslev rentekammeret om at måtte befries for at betale en bøde på 300 rigsdaler, som han var idømt for hestesmugleri. (Rigsarkivet. Fortegnelser over Kongelige resolutioner.)
1690: Dorthea Iversdatter, forriges datter, gift med Jens Nielsen
Ca. 1725 Hans Jørgen Jensen, søn af forrige, ingen børn,
plejesønnen Iver Jensen 1736-1762,
Jens Nielsen Stavnagers søn, havde mange tillidsposter.
Jens Iversen 1756-1778, søn af forrige. Ingen børn, men en plejesøn, Jens Nissen.
Jørgen Andersen 1778-1797. Gift med forriges enke. Fik fæste på gården i 20 år ved ægteskabets indgåelse.
Jens Jørgensen, indtil 1822, søn af forrige. Gården brændt 1828.
Anna Hansdatter 1835, forriges enke
Jørgen Jensen 1841-75, søn af forrige
Andreas Jørgensen Stavnager, søn af forrige 1875-1916
Jørgen Stavnager 1916-43
Andreas Jørgensen Stavnager 1943-1981
Else Stavnager, forriges enke indtil 1997.
Ved salget efter Else Stavnagers død stoppede mere end 400 års ejerskab af denne gård i samme slægt. Det var virkelig en slægtsgård.
Mogens Pedersen 1997