Helmbjergvej 4 - Matrikel nr. Snepsgaarde 2 a

Ejendommens navn er “Munkesøgård” (tidligere omtalt som “Store Snepsgaard”)
Halvgård, fæstegård under Grevskabet Schackenborg. hartkorn 4-4-0-2. Det fortælles om denne gård, at den “altid har havt sin mark for sig selv”, det vil sige, at den ikke har været med i fællesdriften. Sammesteds står: “Agerlandet besås med Rug og Boghvede. Værdien anses for 100 Rigsdaler pr. Tønde Hartkorn. Ingen Skov eller Mose. Der gives på Gårdens matrikulerede Land
schackenborgske Husmænd, som skal have lidt Land af Gårdens Hede, hvoraf Gården contribuerer.” (Matrikeldirektoratets arkiv nr. 1805).
Peder Jessen Dahl, fæster, gården brændt I 784, til 1787
Nis Petersen, fæster 1798-1810
Nis Jepsen, fæster, 1810-48
Jep N. Nissen, fæster, 1849, selvejerkøb 1862.
Mads P. Nissen 1877
forriges enke Karen 1899
Nis Peder Nissen 1899
Jes P. L. Sørensen 1912
overretssagfører Christian Karnov og proprietær S. Andersen 1917
ovennævnte proprietær Andersen eneejer fra 1919
Peder Jensen Boysen 1923
fru Selma Marie Andersen, f. Winckler 1932
Arbejds- og Socialministeriet 1941
Svend Nissen 1955
Georg Jensen, dir. Kbhvn. 1963
Ribe Amt 1984. Institutionen ”Munkesøgård”
Gert Zornig, 1999